Diputació de Girona
Cercador

FAQ's
Preguntes més freqüents

Filtre
Filtre
Informació institucional i organitzativa
Es possible saber com es prenen les decisions a la Diputació?

Sí; a l’apartat d’informació institucional i organitzativa, dins de la pestanya corresponent al Ple de la Diputació, es pot accedir al contingut de les actes i reunions dels diputats. També hi ha disponibles al web les actes i convocatòries de la Junta de Govern.

Quins grups polítics formen part de la Diputació de Girona?

A l’espai de «Grups polítics» hi ha un enllaç directe als webs dels grups que disposen de representació a la Diputació. Si voleu saber qui són els 27 diputats de la Diputació de Girona, a l’espai relatiu al Ple hi ha informació sobre els càrrecs que el componen.

Informació de rellevància jurídica
És possible conèixer el Reglament d’ús de la llengua catalana de la Diputació?

Sí; a l’apartat de rellevància jurídica hi ha el Reglament d’ús de la llengua catalana de la Diputació de Girona.

Es fan públiques les ordenances de la Diputació?

Sí; al bloc de rellevància jurídica es fan públiques totes les ordenances reguladores i ordenances fiscals de la Diputació i les de tots els seus organismes autònoms i ens vinculats.

Gestió administrativa
Es pot saber quines subvencions atorga la Diputació de Girona?

Sí; a l’apartat relatiu a la gestió administrativa hi ha tant les convocatòries de subvencions per a ens públics com les destinades a ciutadans, entitats i empreses.

L’aplicació de relació de subvencions atorgades per la Diputació de Girona us donarà informació sobre quines subvencions s’han concedit, qui n’és el beneficiari, la raó i l’import.

És possible saber quins convenis ha subscrit la Diputació?

Sí. Si s’accedeix a l’aplicació de relació de convenis, es pot comprovar quins convenis ha subscrit la Diputació de Girona amb altres administracions públiques.

Informació econòmica, financera i patrimonial
Es pot saber com es distribueix el pressupost de la Diputació?

Sí; l’apartat d’informació econòmica, financera i patrimonial us permetrà accedir al detall del pressupost per capítols i partides pressupostàries. També podreu consultar-ne les modificacions i al·legacions i l’estat d’execució. Si ho preferiu, a l’espai de transparència en gràfics, podreu veure el pressupost i la seva distribució de manera gràfica i resumida.

Es fa públic el patrimoni de la Diputació?

Sí; es fa públic el patrimoni de béns immobles, la relació de béns i drets de la Diputació i la relació de vehicles oficials de la Diputació, siguin de propietat o arrendats.

Dret d'accés a la informació pública
Què passa si no es troba alguna informació al Portal?

En principi, la informació més rellevant per al ciutadà es troba disponible al portal de la Diputació.

Si es desitja més informació o més detalls, es pot formular una sol·licitud de dret d’accés a la informació pública. Aquest servei es trobarà disponible al Portal de Transparència de la Diputació a partir de l’1 de juliol.

Què és el dret d’accés a la informació pública?

El dret d’accés a la informació pública és el vostre dret a sol·licitar i a obtenir, de qualsevol institució pública, organisme autònom o ens vinculat, tota la informació que no hàgiu pogut trobar al Portal de Transparència.

Quina informació es pot demanar?

Tota la informació que vulgueu, llevat que sigui d’accés restringit per causes establertes expressament per les lleis, com és el cas de les dades de caràcter personal; les relatives a sancions i infraccions penals, administratives o disciplinàries; les afectades pel secret industrial o comercial, o les que posin en perill els drets dels menors d’edat, entre altres casos que preveuen les lleis.

Com es pot exercir?

Emplenant un formulari de sol·licitud que hi ha al mateix Portal de Transparència de la Diputació de Girona. Si no disposeu de connexió a Internet, podeu formular la sol·licitud a través del Registre General de la Diputació de Girona.

Què es necessita?

Només cal que us identifiqueu correctament. No fa falta indicar per què es vol la informació, però serà més senzill si ens faciliteu tots els detalls possibles sobre la informació que esteu buscant.

Altres FAQ's d'interès
Què regula la Llei de transparència?

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu:

 • Quina és la informació pública que les administracions han de posar en coneixement dels ciutadans.
 • Com poden demanar els ciutadans informació a les administracions.
 • Quines són les regles de bon govern que han de respectar els responsables públics.
Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Les entitats obligades a proporcionar informació són:

 • Els ajuntaments
 • Les diputacions
 • Les comarques
 • Les àrees metropolitanes
 • Les mancomunitats
 • Les entitats municipals descentralitzades

I també:

 • Els organismes autònoms
 • Les entitats públiques empresarials
 • Les societats mercantils locals vinculades o bé amb participació majoritària
 • Les fundacions del sector públic
 • Els consorcis adscrits a les entitats locals
Els partits polítics estan obligats a complir les obligacions de transparència?

Sí, igual que les associacions i fundacions vinculades, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades:

 • Que percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals.
 • Amb almenys el 40 % dels seus ingressos anuals procedents de subvencions i ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.
Què és el Portal de Transparència de la Diputació de Girona?

És la plataforma per la qual es podrà accedir a la informació de la Diputació de Girona, els seus organismes autònoms i ens vinculats. També contindrà la informació que els ciutadans sol·licitin amb més freqüència en l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

Què conté aquest Portal?

El Portal, d’acord amb el que disposa la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte:

 • Ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública i promoure la transparència d’actuacions.
 • Regular i garantir el dret d’accés a la informació.
 • Establir mesures i obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.
 • Aconseguir un vertader govern obert.
Què és la publicitat activa?

És la publicació de la informació de la Diputació agrupada en les categories definides per la llei.

Aquesta informació sotmesa a publicitat activa s’ha de publicar de manera periòdica i actualitzada per garantir la transparència de l’activitat de la Diputació en tot moment.
En el Portal de Transparència de la Diputació de Girona es facilita l’accés dels ciutadans a:

 • Informació institucional i organitzativa
 • Informació de rellevància jurídica
 • Informació relativa a la gestió administrativa
 • Informació econòmica, financera i patrimonial
Hi ha alguna restricció a l’hora de publicar la informació?

En efecte. És possible que hi hagi informació no publicable perquè afecti a qüestions sensibles, com ara la protecció de dades personals, la defensa o la seguretat nacional.

En aquests casos, s’ha de comprovar si, veritablement, la publicació afecta els límits que la llei preveu o, en relació amb les dades personals, si aquestes es poden eliminar del document que es publiqui.

Diputació de Girona
Diputació de Girona   Diputació de Girona | Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |