Diputació de Girona
Cercador

Mapa del web

Informació institucional i organitzativa

+ Qui som?

Àrees de la Diputació

Organismes autònoms i ens vinculats

Història

La seu

Marc jurídic

+ El Govern

President

Vicepresidències

Ple

Junta de Govern

Consell de Govern

Comissions informatives

Delegacions genèriques

Delegacions específiques

Comissió Especial de Comptes

Representacions en organismes i entitats

Codis ètics

+ Grups polítics

+ L’organigrama

+ Recursos humans

Relació de llocs de treball

Plantilla de llocs de treball

Relació de contractes eventuals i interins

Oferta pública d’ocupació

Convocatòries i resultats de procesos de selecció

Relació de personal adscrit per adjudicataris

Conveni laboral

Relació d’alts càrrecs

Incompatibilitats

Alliberats sindicals

+ Catàleg de serveis

+ Plans i programes

+ La participació

 

Informació de rellevància jurídica

+ Normativa aprovada

Ordenances

Reglaments

+ Normativa en procés d’elaboració

+ Normativa de contractació pública

+ Gestió servei jurídic

+ Actes administratius

+ Actes objecte de revisió en via administrativa

+ Resolucions de rellevància pública

 

Gestió administrativa

+ Contractes

Relació de contractes

Actes de la Mesa de Contractació

Serveis de gestió externa

Dades estadístiques de contractació

Perfil del contractant

+ Convenis

+ Subvencions

 

Informació econòmica, financera i patrimonial

+ Pressupost

Pressupost amb la descripció de les partides pressupostàries

Estat d’execució del pressupost

Al·legacions al pressupost

Objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Modificacions pressupostàries

+ Compte general

+ Estudis de costos

+ Indicadors econòmics i financers

+ Informes d’auditories de comptes

+ Ordenances fiscals

+ Equip humà: retribucions i declaracions d’activitats i béns

Relació de llocs de treball i retribucions

Plantilla de llocs de treball

Massa salarial

Relació de personal adscrit per adjudicataris i règim retributiu

Conveni laboral

+ Informació d’alts càrrecs

Retribucions, indemnitzacions i dietes d’alts càrrecs

Resolucions de compatibilitat i incompatibilitats d’alts càrrecs

Declaracions de bénsi activitats d’alts càrrecs

+ Patrimoni

Inventaris

Informació sobre la gestió del patrimoni

+ Proveïdors

Informació de pagament a proveïdors

Operacions amb proveïdors

Informes de morositat

+ Cost de campanyes de publicitat institucionals

 

Com us podem atendre?

Atenció al ciutadà

Suggeriments

Localització

Quin tràmit voleu fer? Seu-e

 

Qui ens avalua?

Pregunteu-nos-ho

Preguntes més freqüents (FAQ’S)

 

La transparència en gràfics

Ho sabeu?

 

Portals d’organismes autònoms

Núvol d’etiquetes

Diputació de Girona
Diputació de Girona   Diputació de Girona | Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |